مفھوم و کار عملی ما

نام انگلیسی : ،ام انگلیسی : ،
“Säkulare Flüchtlingshilfe”
اکنون یک انجمن ثبت شده و غیر انتفاعی است. ھدف آن ارائھ ،
“Atheist Refugee Relief”
کمک ھای عملی بھ پناھندگان بدون دین و بھبود شرایط زندگی آنھا از طریق کار سیاسی است

خودپنداره این انجمن مبتنی بر اصول ھدایتگر سکولار ، اومانیستی ، عقلانی و طبیعت گرایانھ است (“اومانیسم
تکاملی”). برای اجرای حقوق بشر و اخلاق اومانیستی می جنگد. کار انجمن متمرکز بر اصول جامعھ آزاد است ، یعنی لیبرالیسم (جھت گیری بھ آرمان آزادی) ، برابری (جھت گیری بھ آرمان برابری) ، فردیت (جھت گیری بھ فرد و نھ بھ جمع) و سکولاریسم (جھت گیری بھ اشکال سکولار پایھ و اساس استانداردھا

در این کار عملی ، این انجمن با ھدف کمک بھ آوارگان سکولار در یافتن مسکن مناسب ، ھمراھی آنھا در مطب ،
پزشکان ، وکلا و کمک بھ آنھا برای دسترسی بھ دوره ھای مناسب زبان و ادغام ، فیزیولوژیک و روان درمانی اس .

ما ھمچنین آن را بھ عنوان بخشی اساسی در کار خود می بینیم تا افراد آسیب دیده بتوانند آزادی طولانی مدت مورد انتظار خود را در زندگی واقعی تجربھ کنند. این آزادی غالباً در “جادوھا” بیان می شود ، کھ بھ ھیچ وجھ برای افراد آسیب دیده بیان نمی شود: امکان انتخاب آزادانھ لباس شخصی خود و امکان پوشیدن آن در ملاء عام. آزادی چرخ زدن در اطراف شھر. برای تجربھ آنچھ کھ احساس می کند در یک استخر عمومی در آب شنا می کنید یا فقط .بھ یک سینمای بزرگ بروید. این یک تجربھ بسیار زیاد است ، مخصوصا برای خانمھ

بسیاری از افراد تحت تأثیر نیز فعال سیاسی ھستند. آنھا برای حقوق خود می جنگند و می خواھند اطلاعاتی در مورد وضعیت جوامع مبدا خود ارائھ دھند. ما این کار را ضروری می دانیم و بھ ھمین دلیل در سفر بھ کنفرانس ھا و جلسات شبکھ و ھمچنین در ظواھر آنھا در مطبوعات ، رادیو و تلویزیون از آنھا حمایت می کنیم