رویه پناهندگی

درخواست های پناهندگی توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) دریافت و بررسی می شود. روند پناهندگی در آلمان به پنج مرحله تقسیم می شود: ورود و ثبت نام، درخواست شخصی، بررسی صلاحیت بر اساس رویه دوبلین، مصاحبه شخصی و تصمیم مقامات.

اطلاعات دقیق تری در مورد این مراحل توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان در فیلم زیر و بروشور همراه آن ارائه می شود
(PDF)  بروشور فیلم